Nainen linja-autossa

Markets

OP on vahva kumppani sijoitus- ja pääomamarkkinoilla. Meiltä löydät myös joustavat ratkaisut markkinariskien hallintaan.

Markets-liiketoiminta-alueen palvelutarjontaan kuuluvat velkaemissioiden järjestäminen, custody-, osake-, valuutta-, rahamarkkina- ja johdannaistuotteet sekä tutkimus- ja analyysipalvelut.

OPn tavoitteena on olla johtava toimija pääomamarkkinoilla Suomessa ja vahvistaa entisestään OPn asemaa suomalaisyritysten osakeantien ja emissioiden järjestäjänä sekä yrityskauppojen neuvonantajana.

Tarjoamme lisäksi monipuolisia ratkaisuja yritysten lyhyt- ja pidempiaikaiseen sijoittamiseen sekä riskienhallintaan erilaisissa markkinatilanteissa.

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat sijoituksena mahdollistavat sijoittajalle ennalta määritellyn tuoton sekä sijoituksen pitoajan. Vastaavasti, kun yrityksesi haluaa laajentaa rahoituspohjaa markkinaehtoisella rahoituksella, joukkovelkakirjalaina on hyvä vaihtoehto taserahoitukselle.

Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet ovat joukkovelkakirjalainoja, jotka tarjoavat pidempiaikaisia sijoitusmahdollisuuksia erilaisissa markkinatilanteissa.  Niiden tuotto perustuu osin tai kokonaan tietyn kohde-etuuden arvon kehitykseen.

Rahamarkkinasijoitukset

Rahamarkkinainstrumentit ovat lyhytaikaisia sijoituksia. Ne mahdollistavat sijoittajalle ennalta määritellyn tuoton sekä sijoituksen pitoajan. Rahamarkkinainstrumentit ovat myös hyvä vaihtoehto taserahoitukselle, kun yrityksesi haluaa laajentaa rahoituspohjaa markkinaehtoisella rahoituksella.

Johdannaiset

Yritykset hyödyntävät yhä enemmän johdannaisia suojautuessaan korko-, valuutta- ja muilta hintariskeiltä. Niiden tavoitteena on suojata tehokkaasti sellaisilta markkinariskeiltä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksesi taloudelliseen tulokseen, esimerkiksi valuutat, korot ja hyödykkeet.

Johdannaisten avulla voidaan myös muodostaa sijoitustuotteita, joiden tuotto ja riskiprofiili ovat räätälöitävissä yrityksesi markkinanäkemyksen ja tarpeiden mukaan.

Markkinariskien hallinta

Markkinariskien hallinnan tavoitteena on tukea yritystäsi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ehkäistä ei-toivottuja tapahtumia.

Yritysten liiketoiminta on altis muutoksille markkinaolosuhteissa. Yrityksesi liiketoimintaan vaikuttavat markkinatekijät ovat erilaisia toiminnan luonteesta riippuen, mutta voivat aiheuttaa erittäin merkittävää heiluntaa tulokseen ja kassavirtaan. Markkinariskien hallinta on lähtökohta yrityksesi ennustettavalle liiketoiminnalle, maksuvalmiuden ylläpitämiselle ja tulosheilunnan pienentämiselle.

Korkoriskien hallinta

Korkoriski syntyy korkojen muutoksista korkomarkkinoilla. Korkoriskien hallinnan tavoitteena on korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen. Voit hallita yrityksesi korkoriskiä joustavasti ja tehokkaasti korkosuojausten avulla.

Valuuttakurssiriskien hallinta

Yrityksellesi syntyy valuuttakurssiriski aina, kun kauppoja tehdään muussa valuutassa kuin euro. Valuuttakurssit voivat vaihdella sopimuksen tekohetken ja valuuttojen kotiutuksen tai maksamisen välissä. Suojaat yrityksesi valuuttakurssiriskit tehokkaasti valuuttasuojaustuotteiden avulla.

Ota yhteyttä osuuspankkiisi, asiantuntijamme auttavat valitsemaan yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat rahoitus- ja sijoitusratkaisut.

Palvelu tarjoaa yrityksellesi monipuoliset mahdollisuudet arvopaperiomaisuuden säilytykseen sekä kaupanselvitykseen. Voit valita yrityksesi sijoitusaktiivisuuteen ja tarpeisiin parhaiten sopivan palvelun kolmesta eri vaihtoehdosta.

Kaupankäyntisovellus, jonka avulla teet yrityksesi valuuttakaupat helposti verkossa kaikilla keskeisillä valuutoilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden seurata tekemämme osaketutkimuksen tuloksia verkossa. Tutkimuksen painopiste on toimiala- ja yritystutkimuksessa.

Palveluun sisältyy muun muassa päivittäinen aamukatsaus, tutkittujen yhtiöiden lajittelu- ja vertailumahdollisuus sekä erilaisia listauksia. Saat myös kerran kuukaudessa laajemmin kantaa ottavat strategiakommentit ja kaksi kertaa vuodessa koko markkinaa koskevan sijoitusstrategian.