Kädet yhdessä

Yhteiskuntavastuu on meille tärkeä asia

Yhteiskuntavastuu on tiivis osa OP Turun Seudun liiketoimintaa ja strategiaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu perustehtäväämme, yhteisiin arvoihimme, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle, joita asiakasomisteinen liiketoimintamallimme tukee. Yhteiskuntavastuun näkökulmista huomioimme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun. Tavoitteemme yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa.

Kesäkuussa 2016 julkistettu OPn strategia on vastaus finanssitoimialan historian suurimpaan murrokseen. Huomisen OP on monialainen palveluyritys, jolla on vahva finanssiosaaminen. OP Turun Seutu, yhtenä ryhmän suurimmista osuuspankeista, on mukana kehittämässä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, jotka rakentuvat asiakkaiden tarpeista ja ylittävät perinteiset toimialarajat.

Yhteiskuntavastuun tavoitteitamme ohjaa ja koordinoi OPn yhteiskuntavastuuohjelma, joka kokoaa yhteen ryhmätasoisesti yhteiskuntavastuun tuloksia keskeisiltä vaikutusalueilta. Raportointiperiaatteina OP noudattaa GRI G4 -viitekehystä (Core), YK:n Global Compactia sekä kehittää raportointia IIRC:n viitekehyksen suuntaan. OP Turun Seutu raportoi GRI-ohjeistoon sisältyvät tiedot vuosittain OP Ryhmälle.

Osuustoiminnallisuuden ansiosta liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksina ja erilaisina etuina ja alennuksina. Vuonna 2016 OP Turun Seudun omistaja-asiakkaille kertyi bonuksia 9 miljoonan euron arvosta.

Omistaja-asiakkaamme ovat sijoittaneet vuoden 2016 lopussa pankin ydin omiin varoihin luettaviin Tuotto-osuuksiin noin 139 miljoonaa euroa ja lisäosuuspääomaan noin 8 miljoonaa euroa. Korvauksena tämän pääoman käytöstä asiakkaille maksetaan vuodelta 2016 Tuotto-osuuksien ja lisäosuuspääoman korkoa yhteensä 4,8 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuuden ja riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankkimme riskinkantokyky ja varmistaa, että toimintaedellytyksemme eivät vaarannu pitkällä aikavälillä. Vuoden 2016 lopussa ydinvakavaraisuutemme oli 18,7 prosenttia.

OP Turun Seudun tavoitteena on henkilöstön osaamistason jatkuva kehittäminen. Kehitämme toimintatapaamme vastuullisen vaikuttamisen näkökulmasta ja hyödynnämme digitalisaation tuomat mahdollisuudet asiakkaidemme ja henkilöstömme hyväksi.

Yhteisöllisessä roolissamme käymme aktiivista vuoropuhelua paikallisten sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan ja sidosryhmäyhteistyön onnistumista mitataan erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä.

Perustehtävämme mukaisesti ohjaamme liiketoiminnastamme saatua taloudellista hyötyä omistaja-asiakkaidemme ohella toimialueemme yleishyödyllisille yhteisöille toimintatuen, lahjoitusten ja sponsoroinnin kautta. Vuonna 2016 lahjoitimme mm. Turun yliopistolle ja Åbo Akademille yhteensä 250 000 euroa. Lahjoitukset olivat osa OP Ryhmän merkittävää panostusta suomalaiseen yliopistokoulutukseen.

OP Ryhmän vastuullisuusraportti julkaistiin vuoden 2016 toimintakertomuksen yhteydessä. OP Turun Seutu julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin, joka käsittelee pankin toimialueellaan harjoittamia yhteiskuntavastuullisia toimenpiteitä ja täydentää näin OP Ryhmän vastuullisuusraporttia. Tällä sivulla on esitelty OP Turun Seudun yhteiskuntavastuun pääkohdat tiivistetysti.

Eettisesti kestävään suhteeseen pankin ja asiakkaan välillä vaaditaan, että pankki tuntee asiakkaansa ja hänen taloudellisen tilanteensa asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jokainen toimihenkilö kerää asiakaskohtaamisissa tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tarvekartoitukseen, sijoittajakuvan kartoitukseen ja tuntemistietosovellukseen.

Asiakassuhde perustuu kaikilta osin molemminpuoliseen luottamukseen ja rehellisyyteen. Tarjotessaan asiakkaalle palveluitaan, pankki ottaa huomioon asiakkaan edun. Pankin tehtävänä on antaa tietoja asiakkaalle soveltuvista palveluvaihtoehdoista asiakkaan päätöksentekoa varten. Asiakkaalla on kuitenkin aina valinnan vapaus palveluita valitessaan.

Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat pankkisalaisuuden alaista tietoa. Pankki voi hankkia ja käyttää niitä vain asiakassuhteen vaatimassa laajuudessa ja vain ne toimihenkilöt, jotka asiakasta palvelevat, voivat käsitellä asiakasta koskevia tietoja.

Pankin tulee palveluita markkinoidessaan antaa totuudenmukainen ja oikea kuva tarjoamistaan palveluista. Pankki noudattaa Finanssivalvonnan finanssipalveluiden ja tuotteiden markkinointia ja menettelytapoja koskevia määräyksiä sekä kuluttajansuojalain mukaista hyvää markkinointitapaa.

Pankilla on käytössään asiakaspalautejärjestelmä. Asiakkaan saatavilla on verkossa ja toimipaikoissa ohjeet asiakaspalautteen antamista varten. Asiakas voi myös antaa palautteen henkilökohtaisesti asiakaskohtaamisessa. Pankki vastaa kohtuullisessa ajassa saamaansa palautteeseen joko suullisesti tai kirjallisesti.

OP toimii esimerkillisenä ja eettisesti vastuullisena yrityksenä. Toimialan säätely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnallemme. Vahva ammattitaitomme on tae laadulle ja luotettavuudelle. OPn yhteiset arvot, osuustoiminnan periaatteet ja sisäiset ohjeet ohjaavat meitä toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita kaikkialla.

Hyvän liiketavan periaatteet OP Ryhmässä antavat eettisen perustan, jonka mukaan kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien ja hallinnossa vaikuttavien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Periaatteet on viety käytäntöön verkkokoulutusten avulla. Koulutukset sisältyvät uusien työntekijöidemme perehdytysohjelmaan. Esimiehet valvovat kurssien suorittamista.

Edustajisto on pankin ylin päättävä elin ja sen jäseninä toimivat omistaja-asiakkaat. Edustajistoon voi asettua ehdolle ja vaikuttaa sen kautta pankin toimintaan. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on mahdollisuus äänestää omistamansa pankin edustajiston vaaleissa.

Suhteellisesta vaalista henkilövaaliin siirtyminen syksyllä 2017 ja digitaalisuus tuovat vaalit paremmin kiinni OPn brändiin. Tämän myötä uudistuu myös tapa kertoa vaaleista ja edustajiston roolista. Entistä sähköisempi vaalien toteutus rakentaa asiakaskokemusta. Samalla se tuo helpotusta vaalien ehdokashankintaan ja koko vaaliprosessiin osuuspankissa.

OP Turun Seutu noudattaa OP Ryhmän hyvän hallinnoinnin (Corporate Governance) periaatteita. Hallinnon rooli yhteiskuntavastuussa on keskeinen, sillä merkittävimmät taloudellisia panostuksia edellyttävät yhteiskuntavastuupäätökset tehdään pankin hallituksessa.

OP Turun Seudun hallinnon (hallitus ja hallintoneuvosto) jäsenet edustavat kattavasti yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueita. Hallinnolla on tärkeä rooli valvoa pankin perustehtävän toteutumista; Vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luomme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme.

Hallinto ottaa päätöksenteossaan huomioon pankin toiminnan vaikutukset seutukunnan kehitykseen ja huolehtii alueen kestävästä taloudellisesta menestyksestä. Hallinnolla on myös tärkeä rooli pankin arvojen toteuttajana sekä ihmisläheisen ja vastuullisen identiteetin vahvistajana.

Osallistumme aktiivisesti toimialueemme kehittämiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen, ja teemme yhteistyötä alueellisesti merkittävien tahojen kanssa. Toimimme Turun lisäksi Kaarinassa, Liedossa, Paraisilla, Naantalissa, Raisiossa, Ruskolla ja Vehmaalla. Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumme osana OP Ryhmää.

Sydäntämme lähellä ovat erityisesti lasten ja nuorten liikunnan, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen sekä terveyteen liittyvät sponsorointikohteet. Tuemme monipuolisesti toimialueellamme urheilua, kulttuuria ja muuta järjestötyötä.

Odotamme yhteistyökumppaneiltamme arvomaailmaa, jossa ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys kohtaavat. Mieleisiä hankkeita meille ovat erityisesti ne, joiden myötä voimme tarjota etuja omistaja-asiakkaillemme. Emme tee joukkue- tai yksilötason sopimuksia, vaan yhteistyöstä sovitaan aina seuratasolla.

  • OP Turun Seutu käyttää ainoastaan ns. vihreää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energiantuotantotavoilla.
  • Paperin kulutus on vähentynyt puolella viiden vuoden aikana.
    • OPn digikehityshankkeiden ansiosta paperisia sopimuksia annetaan asiakkaalle yhä vähemmän ja arkistointi tapahtuu yhä enemmän sähköisessä muodossa.
  • Toimistopaperi silputaan ja toimitetaan Paperinkeräys Oy:lle lukituissa säiliöissä, mistä paperijäte toimitetaan uusiokäyttöön.
  • Sanomalehdet ja muu ei-luottamuksellinen paperimateriaali kerätään kiinteistön paperinkeräyssäiliöihin ja edelleen uusiokäyttöön.
  • Pankin kiinteistöissä on huolehdittu myös muiden jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä.
    • Lasille, metallille, pahville ja eloperäiselle jätteelle on järjestetty omat lajitteluastiat.
    • Tulostinlaitteiden värikasetit toimitetaan kaikki uusiokäyttöön. Sopimuskumppanina toimii PCR-Forsten Oy.
  • Skype-kokousten yleistyminen on vähentänyt työmatka-ajoja ja matkustuskuluja. Matkustamisessa suositaan junaa oman auton sijaan.
  • OP Turun Seudulla on käytössään ympäristöystävällinen hybridiauto, jota henkilökunta voi tarvittaessa käyttää toimialueella tapahtuviin työmatka-ajoihin.

Uusien omistaja-asiakkaiden lahjoituskampanja

Laitoimme viime vuonna hyvän kiertämään yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa lahjoittamalla kaikkiaan 42 700 euroa paikallisille kohteille. Uudet omistaja-asiakkaamme saivat valita oman lahjoituskohteen neljästä vaihtoehdosta. Pankki lahjoitti 20 euroa jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta paikalliselle hyväntekeväisyyskohteelle. Kohteina kampanjassa olivat TYKS:n lasten ja nuorten klinikka, Pidä Saaristo Siistinä ry, Kynnys ry ja Lounais-Suomen Martat ry.

Joululahjoitus

Joululahjoituksemme vuonna 2016 sai Pelastakaa Lapset ry. Osansa lahjoituksesta saivat sekä Pelastakaa Lasten valtakunnallinen keräys että Turun seudun paikallisyhdistys. Valtakunnallisen keräyksen tuotolla maksetaan vähävaraisten perheiden lasten harrastusmaksuja sekä hankitaan oppikirjoja lukio- ja ammattiopintoihin.

Paikallisyhdistys käyttää saamansa lahjan 2017 aikana tuettavien lasten ja perheiden sekä vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja tukiperheiden yhteiseen kesäretkeen. Tämän lisäksi lahjoitusvaroilla hankitaan lapsille iloa tuottavia asioita, kuten harrastevälineitä ja elokuvalippuja.

Kesätyökampanja

Pankin tuella on jo kolmena kesänä (2015-2017) työllistetty 15-17-vuotiaita nuoria kahdeksi viikoksi kesätöihin toimialueemme yhdistyksiin. Tänäkin kesänä 50 nuorta sai kesätyöpaikan, jonka palkan (400 euroa/nuori) pankki maksaa yhdistykselle.

Kesätyökampanjalla lisäämme nuorten työelämätuntemusta sekä taitoa hoitaa omia raha-asioita. Samalla tuemme tätäkin kautta Turun seudulla toimivien yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa.

Yrityskylä Varsinais-Suomi

Olemme olleet Yrityskylä Varsinais-Suomen pankki sen alkuajoista lähtien. Yhteistyö laajeni uuden kolmivuotisen sopimuskauden (2017-2019) myötä myös uuteen Yrityskylän yläkoulumalliin.

Yrityskylä-oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä.

Lahjoitukset Turun yliopistoille

OP Ryhmä lahjoitti merkittävät 6,3 miljoonaa euroa suomalaiseen yliopistokoulutukseen vuonna 2016. Kokonaisuus koostuu sekä OPn keskusyhteisön että ryhmän jäsenosuuspankkien lahjoituksista. Omalla 250 000 euron lahjoituksellamme haluamme varmistaa, että Suomessa on useita kilpailukykyisiä alueita, joista Turun seutu ja Varsinais-Suomi on yksi merkittävimmistä.

Turun yliopiston Intoa!-yrittäjyystekopalkinto

Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaetaan lukuvuosittain teolle, joka edistää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinnon suuruus on 30 000 euroa. Lukuvuonna 2016‒2017 pankkimme oli palkinnon pääyhteistyökumppani. Palkinnon sai Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksen materiaalitutkimuksen laboratorion tutkimusryhmä.