Johtamisjärjestelmä

OP Yrityspankki -konsernin toimintaa johdetaan OP Osuuskunta -konsernin johtamisjärjestelmän mukaisesti ryhmän kolmen liiketoimintasegmentin kautta. OP Osuuskunta -konsernin johtamisjärjestelmän kuvaus on osa OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvausta.

Lue lisää OP Ryhmän johtamisjärjestelmästä Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2016, kohta 6.

OP Yrityspankki osana OP Osuuskunta -konsernia

OP Osuuskunta -konsernin muodostavat konsernin emoyhteisönä toimiva, ja yhteenliittymän jäsenpankkien omistama OP Osuuskunta sekä yhteisöt, joista emoyhteisö tai sen tytäryhteisöt omistavat joko enemmistön tai kokonaan. OP Yrityspankki Oyj tytäryhtiöineen kuuluu OP Osuuskunta -konserniin. OP Osuuskunta -konserniin kuuluvat luottolaitokset ovat laissa talletuspankkien yhteenliittymästä tarkemmin kuvattuja yhteenliittymän jäsenluottolaitoksia.

OP Osuuskunnan omistajat ovat OP Ryhmään kuuluvat osuuspankit. Omistajia edustaa keskusyhteisön hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston yleistehtävänä on valvoa OP Osuuskunta -konsernin ylimmän operatiivisen päätöksentekoelimen johtokunnan ja toimitusjohtajan hoitamaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön ja sen konsernin toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä keskusyhteisön ja OP Ryhmän edun mukaisesti. Se valvoo myös, että hallintoneuvoston vahvistamia ryhmätasoisia linjauksia ja periaatteita noudatetaan myös OP Osuuskunta -konsernissa. Hallintoneuvoston erityistehtävänä on vahvistaa yhteenliittymälaissa tarkoitetut yleiset toimintaperiaatteet. Sen tehtäviin kuuluu myös päättää keskeisestä ryhmätason ohjeistuksesta.

Organisaatiorakenne 31.12.2016

OP Osuuskunta -konsernin organisaatio perustuu johtamisjärjestelmän mukaisesti kolmeen liiketoimintasegmenttiin. Liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Näistä OP Yrityspankki konserni toimii Pankkitoiminnassa ja Vahinkovakuutuksessa. Terveys- ja hyvinvointiliiketoiminta sisältyy vahinkovakuutustoimintaan.  

Liiketoimintasegmenttien tarvitsemat tukitoiminnot (mm. talous ja keskuspankki, riskienhallinta, henkilöstöhallinto ja kehittäminen) on organisoitu OP Osuuskunta –konsernin tasolla.

Päätöksenteko

OP Osuuskunnan johtokunnalla on koko keskusyhteisökonsernin operatiivinen johtamisvastuu. Johtamisen perusta muodostuu koko konsernissa kolmesta liiketoimintasegmentistä, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. Johtokunnan jäsenten omat vastuualueet noudattavat tämän liiketoimintajaon mukaisia tehtäviä. OP Yrityspankin toimitusjohtaja vastaa johtokunnassa pankkitoiminnasta.

Johtokunnan tehtävänä on keskusyhteisön ja sen konsernin toiminnan johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja keskusyhteisön sääntöjen mukaan. Johtokunta huolehtii konsernin emoyhteisön ja sen konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä konsernin toiminnan johtamisesta. Johtokunta vahvistaa myös keskusyhteisökonsernin toiminnalliset ja juridiset päätöksentekojärjestelmät.

Koko keskusyhteisökonsernissa päätökset tehdään mahdollisimman laajasti konsernipäätöksinä keskusyhteisön johtokunnassa. OP Yrityspankin hallitus käsittelee sitä koskevat asiat lähtökohtaisesti keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti tai kuultuaan käsiteltävistä asioista johtokuntaa.

OP Yrityspankin hallituksen työjärjestyksessä kuvataan ne keskeiset tehtävät, joita hallituksessa tehdään ja toteutetaan.

OP Yrityspankin toiminnan seuranta ja raportointi

Suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, jotta mahdolliset toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset ja poikkeamat suunnitelmista havaitaan nopeasti ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan käynnistää. Tavoitteiden toteutumista seurataan organisaatiorakenteen mukaisesti myös esimiesten ja alaisten välisissä kehityskeskusteluissa. Raportoinnin tulee antaa oikea ja selkeä kuva operatiivisen toiminnan tilanteesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, toiminnan toteutuneesta ja odotettavissa olevasta kehityksestä sekä tavoitteiden saavuttamista uhkaavista riskeistä. Toiminnan seurannassa keskeistä on ajantasaisuus ja luotettavuus sekä olennaisten seikkojen ja johtopäätösten esiin nostaminen päätöksenteon pohjaksi. Seurantaan kuuluu olennaisena osana toteumaraportoinnin lisäksi ennusteiden laatiminen ja vaihtoehtoisten skenaarioiden luominen. Toiminnan seuranta on osa sisäistä valvontaa, jonka avulla pyritään varmistumaan siitä, että

  • strategia ja toimintasuunnitelmat toteutetaan ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
  • riskienhallinta on kattavaa ja riittävää
  • toiminta on tehokasta ja luotettavaa
  • taloudellinen ja muu raportointi on luotettavaa
  • toiminnassa noudatetaan lakeja sekä ulkoista ja sisäistä sääntelyä.