Hallitus

Hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajana yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kaksi ja enintään kolme muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee hallituksen puheenjohtajaa lukuun ottamatta yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan keskusyhteisö OP Osuuskunnan johtokunnan puheenjohtaja.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla (hallituksen puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta) rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. 

Hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee emoyhteisö OP Osuuskunta.

Luottolaitosten hallitusten jäseniltä edellytetään luottolaitoslain ja viranomaismääräysten mukaista luotettavuutta, ammattitaitoa ja sopivuutta (ns. fit & proper).  Hallituksen jäsenten fit & proper -arviointi tehdään säännöllisesti.

Hallituksen monimuotoisuus

Koko OP Ryhmässä hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehokas työskentely hallintoelimissä edellyttää, että hallintoelimissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta, osaamista ja kokemusta. Lue lisää hallintoelinten monimuotoisuuteen liittyvistä periaatteista Selvityksestä OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2016 kohdasta 2.2.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävissä osoitteessa op.fi > OP Ryhmä > Velkasijoittajat > Hallinnointi ja johto (OP Yrityspankki Oyj) > Hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ovat riippuvaisia sekä yhtiöstä että sen osakkeenomistajasta (OP Osuuskunta). Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiön emoyhteisön OP Osuuskunnan johtokunnan jäseniä; Timo Ritakallio OP Osuuskunnan toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, Tony Vepsäläinen OP Osuuskunnan Ryhmäpalveluiden johtaja, Harri Luhtala OP Osuuskunnan talousjohtaja ja Jari Himanen OP Osuuskunnan Ryhmäohjauksen johtaja.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja sen konsernin toiminnan kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa yhtiötä ja sen konsernia ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytäntö.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

 • päättää keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön liiketoimintastrategian ja valvoo sen toteutumista;
 • vahvistaa keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot;
 • hyväksyy keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti vuosittain liiketoimintasuunnitelman sekä valvoo sen toteuttamista;
 • vahvistaa keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti periaatteet ja menettelytavat, joilla yhtiön johtamisesta vastaavien henkilöiden luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito varmistetaan;
 • päättää keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön johtoa ja henkilöstöä koskevista palkitsemisjärjestelmien perusperiaatteista;
 • nimittää ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kuultuaan keskusyhteisön johtokuntaa;
 • vahvistaa vuosittain keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön vakavaraisuuden hallinnan periaatteet, riskipolitiikat/riskistrategiat, varainhankintasuunnitelman, pääomasuunnitelman, sijoitussuunnitelman sekä merkittävät riskienhallintaa koskevat toimintaperiaatteet;
 • vahvistaa keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti ulkoistamisperiaatteet;
 • vahvistaa keskusyhteisön hallintoneuvoston linjausten mukaisesti sisäisen tarkastuksen periaatteet ja toimintasuunnitelman
 • vahvistaa keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön compliance-politiikan ja compliance-toiminnan keskeiset periaatteet;
 • päättää keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti yhtiön ja sen toimintojen organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä;
 • vahvistaa keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti sisäisen valvonnan kuvauksen ja valvoo sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä yhtiössä sekä sen mahdollisessa konsernissa;
 • käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset;
 • tekee keskusyhteisön johtokunnan linjausten mukaisesti ehdotuksen maksettavan osingon määrästä;
 • vastaa muista hallitukselle lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksissä säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen kokouksia koskevat seuraavat menettelytavat:

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
 • Kokouksen valmistelusta vastaavat ensisijaisesti puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.
 • Hallituksen kokouksiin osallistuvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tarvittaessa myös muu henkilö, jonka läsnäolo on käsiteltävänä olevan asian vuoksi tarpeellista.
 • Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet ja sihteeri.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen toiminta on tehokasta ja että hallitus toteuttaa kaikki sille kuuluvat tehtävät. Osana hallituksen toimintaedellytysten varmistamista hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenten kokemus ja ammattitaito antavat edellytykset tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Hallituksen puheenjohtaja valmistelee yhdessä toimitusjohtajan kanssa hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi tulevat asiat. Puheenjohtaja myös varmistaa, että asioiden käsittelyyn on varattu riittävästi aikaa ja että kaikilla kokouksiin osallistujilla on mahdollisuus lausua niistä mielipiteensä.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa lisäksi hallituksen toiminnan kehittämisestä ja huolehtii omistajaohjauksen toteutumisesta yhtiössä.

Hallituksen toiminta 2016

Vuoden 2016 aikana pidettiin 17 hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Karhinen ja jäseninä Tony Vepsäläinen, Harri Luhtala, Erik Palmén 15.3.2016 asti ja sen jälkeen Jari Himanen. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 prosenttia.

Hallitus käsitteli kokouksissaan edellä kohdassa 4.4 mainittuja asioita. Hallituksen keskeisiä tehtäviä olivat myös uuden OP 2016 -strategian täytäntöönpanon seuranta ja yritysasiakasliiketoimintaan liittyvät työnjaolliset kysymykset Helsingin Seudun Osuuspankin kanssa. Taustalla oli huhtikuun 2016 alussa osuuskuntamuotoisena talletuspankkina aloittaneen Helsingin Seudun Osuuspankin keskittyminen jatkossa henkilöasiakasliiketoimintaan.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 2016

Läsnäolo kokouksissa/kokousten määrä

Reijo Karhinen 17/17
Tony Vepsäläinen 17/17
Harri Luhtala 17/17
Erik Palmén 04/17
Jari Himanen 13/17