Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja

Tutustu OP Ryhmän avainlukuihin.

OP Ryhmän avainlukuja

 

1-12/
2017

1-12/
2016

Muutos, %

Tulos ennen veroja, milj. e

1 077

1 138

-5,4

  Pankkitoiminta

666

574

16,0

  Vahinkovakuutus

210

244

-13,9

  Varallisuudenhoito

247

226

9,2

  Muu toiminta

-45

95

 

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

220

208

5,7

 

31.12.
2017

31.12.
2016

Muutos, %

CET1-vakavaraisuus, %

20,1

20,1

0,0*

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % **

21,3

22,7

-1,4*

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % ***

148

170

-22*

Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %

0,06

0,09

0,0*

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 833

1 747

4,9

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2016 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

* suhdeluvun muutos
** 12 kk liukuva
*** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä.

OP Ryhmän numeeriset tavoitteet

31.12.2017

31.12.2016

Tavoite
2019

Asiakaskokemus,

NPS (-100-+100)

     

      Bränditaso

21,5

22,7

25

      Kohtaamistaso

58

53

70, yli ajan 90

CET1-vakavaraisuus, %

20,1

20,1

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

21,3

22,7

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 661

1 532

Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,8

1,7

2,1 (2019)