Yksityiskohta OP-Vallilan rakennuksesta.

OP Ryhmän avainlukuja tammi-maaliskuu 2018

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 239 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2018. Tulos supistui vertailukauden tuloksesta 45 miljoonaa euroa. Tulosta pienensivät sijoitustoiminnan nettotuottojen ja liiketoiminnan muiden tuottojen supistuminen sekä kulujen kasvaminen. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot puolestaan kasvoivat vertailukaudesta.

Avainluvut

 

1–3/2018

1–3/2017

Muutos, %

1–12/2017

Tulos ennen veroja, milj. €

239

283

-15,8

1 031

   Pankkitoiminta

184

163

13,5

619

   Vahinkovakuutus

38

49

-23,1

210

   Varallisuudenhoito

47

34

40,0

247

   Muu toiminta

-31

38

 

-45

Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille

-56

-54

5,1

-220

 

31.3.2018

31.3.2017

Muutos, %

31.12.2017

CET1-vakavaraisuus, %

20,0

18,8

1,2*

20,1

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), %**

147

142

6*

148

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, %***

19,6

22,2

-2,6*

20,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %

6,8

9,1

-2,2*

7,7

Koko pääoman tuotto (ROA), %

0,55

0,69

-0,1*

0,6

Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %****

1,2

1,2

-0,1*

1,2

Omistaja-asiakkaat (1 000)

1 848

1 765

4,7

1 833

OP Ryhmä otti käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 9 -standardin "Rahoitusinstrumentit". Tuloksen vertailulukuina on käytetty IAS 39 -standardin mukaisia vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty IAS 39:n mukaista lukua vuoden 2017 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos
** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä.
*** 12 kk liukuva
**** Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.

Strategiset tavoitteet

 

31.3.2018

31.12.2017

Tavoite

2019

Asiakaskokemus,

NPS (-100–+100)

 

 

 

      Bränditaso

21

21,5

25

      Kohtaamistaso

59

58

70, yli ajan 90

CET1-vakavaraisuus, %

20,0

20,1

22

Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva)

19,6

20,4

22

Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj. €

1 693

1 661

Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500)

Omistaja-asiakkaat, miljoonaa

1,8

1,8

2,1 (2019)