Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston kokoonpano ja valintamenettely

Keskusyhteisön hallintoneuvostossa on sääntöjen mukaan vähintään 32 ja enintään 36 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja valintamenettely vuonna 2018 pidettyyn varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka

Hallintoneuvostoon on valittu 16 jäsentä siten, että kunkin 16 OP-liiton alueelta on hallintoneuvostossa vähintään yksi jäsen. Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja jäsenistä eroaa vuosittain kolmannesta lähinnä oleva lukumäärä. Lisäksi hallintoneuvostossa on OP-liittojen alueelta 16 jäsentä siten, että paikkajako määräytyy OP-liittojen kesken niiden jäsenpankkien vakavaraisuuden perusteella. Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ellei toimikausi pääty sitä ennen sen johdosta, että OP-liittojen välinen paikkajako muuttuu. Hallintoneuvostossa oli 20.3.2018 36 jäsentä, joista 4 täysin OP Ryhmän ulkopuolisia jäseniä.

Hallintoneuvostoon ei voida valita hallinto- tai toimihenkilöä sellaisesta jäsenpankista, jolla osuuskunnan sääntöjen 8 §:n johdosta on osuuskunnan kokouksessa vain yksi ääni eli joka on saanut kyseisessä pykälässä tarkoitettua taloudellista tukea. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. Tämän iän täyttänyt jäsen saa kuitenkin toimia tehtävässään seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen asti.

Hallintoneuvoston jäsenten valintojen valmistelu kuuluu OP Ryhmän nimitysvaliokunnalle, jossa on laajapohjainen edustus OP-liitoista ja sitä kautta OP Ryhmän jäsenosuuspankeista.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja valintamenettely vuonna 2018 pidetyn varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen suoritettavissa valinnoissa

Keskusyhteisön varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 20.3.2018 hyväksyttiin sääntömuutos, joka vaikuttaa myös hallintoneuvoston kokoonpanoon. OP Ryhmässä toteutetaan vuoden 2018 aikana OP-liittouudistus, jonka seurauksena OP-liittoja tulee jatkossa olemaan kuusi (6).

Hallintoneuvoston jäsenistä kuusitoista (16) valitaan OP-liittojen alueelta siten, että Pohjois-Suomen, Pohjanmaa-Österbottenin, Itä-Suomen, ja Länsi-Suomi-Sydkustenin OP-liitoista valitaan jokaisesta kolme (3) jäsentä ja Sisä-Suomen ja Etelä-Suomen OP-liitoista valitaan jokaisesta kaksi (2) jäsentä.

Lisäksi jäsenistä kuusitoista (16) valitaan OP-liittojen alueelta siten, että näiden jäsenten paikkajako OP-liittojen kesken määräytyy siinä suhteessa kuin OP-liiton jäsenpankeilla yhteensä on omistaja-asiakkaita kaikista OP Ryhmän omistaja-asiakkaista.

Jäsenistä vähintään neljän (4) on oltava henkilöitä, jotka eivät ole OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäseniä, niiden toimitusjohtajia eivätkä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Jäseneksi voidaan valita rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, jolla ammatillisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti hallintoneuvoston työskentelyyn ja joka täyttää hallintoneuvoston hyväksymässä OP Ryhmän sisäisessä luotettavaa hallintoa koskevassa ohjeistuksessa asetetut muut vaatimukset.

Jäseniksi voidaan valita jäsenpankkien toimitusjohtajia enintään määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa kaikista jäsenistä.

Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on

 • täyttänyt 68 vuotta
 • keskusyhteisön tai sen tytäryrityksen hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja taikka työsuhteessa keskusyhteisöön tai sen tytäryritykseen
 • sellaisen jäsenpankin tai sen tytäryrityksen hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja taikka työsuhteessa sellaiseen jäsenpankkiin tai sen tytäryritykseen, jolla keskusyhteisön sääntöjen 8 §:n johdosta on osuuskunnan kokouksessa vain yksi ääni
 • sellaisen jäsenpankin hallintoelimen jäsen tai toimitusjohtaja taikka työsuhteessa sellaiseen jäsenpankkiin tai sen tytäryritykseen, johon kohdistuu hallintoneuvoston vahvistamissa keskinäisen vastuun edellyttämän pankkikohtaisen ohjauksen periaatteissa tarkemmin yksilöityjä ohjaustoimenpiteitä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta luettuna varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymisestä varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen. Jäsenen toimikausi voi kuitenkin päättyä tätä ennen, jos OP-liittojen paikkajako muuttuu.

Jos jäsenpankkia edustava toimitusjohtajajäsen kesken toimikauden siirtyy tehtävästään OP Ryhmän ulkopuoliseen tehtävään tai hän jää eläkkeelle tehtävästään, jos jäsenpankin hallintoelimen jäsen kesken toimikauden luopuu jäsenyydestään jäsenpankin hallintoelimessä taikka jäsen ei enää täytä hallintoneuvoston jäsenyyden edellyttämiä vaatimuksia, hänen jäsenyytensä lakkaa välittömästi.

Keskusyhteisön osuuskunnan kokoukselle tehtävät esitykset hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä valmistellaan OP Ryhmän nimitysvaliokunnassa, joka on keskusyhteisön sääntöjen mukainen toimielin. Valiokuntaan kuuluvat jäseninä kunkin OP-liiton hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. OP Ryhmän nimitysvaliokunnan jäsenen on oltava rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, jolla ammatillisen kokemuksensa perusteella voidaan arvioida olevan edellytykset osallistua tehokkaasti valiokunnan työskentelyyn.

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa OP Ryhmän strategia ja riskitoleranssit sekä muut strategiset tavoitteet ja toimintalinjaukset sekä valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa keskusyhteisön hallintoa ja sitä, että keskusyhteisön toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntakuntalain, talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain, muun sääntelyn ja viranomaisvaatimusten, keskusyhteisön sääntöjen sekä keskusyhteisön ja OP Ryhmän edun mukaisesti.

Hallintoneuvoston tehtävänä on muun muassa:

 • seurata OP Ryhmän strategian toteutumista ja huolehtia siitä, että OP Ryhmän strategian ja riskitoleranssien sekä muiden strategisten linjausten ja toimintaperiaatteiden noudattamista valvotaan luotettavasti
 • huolehtia siitä, että OP Ryhmän sisäiset valvontajärjestelmät ovat luotettavia; näihin kuuluvat ainakin riskinottoa ja riskienhallintaa, taloudellista raportointia, taloutta, toimintaa, OP Ryhmää koskevan sääntelyn ja sisäisten toimintaperiaatteiden sekä OP Ryhmään kuuluvien yritysten tiedonantovelvollisuuden täyttämistä koskevat menettelytavat ja niiden noudattaminen ja valvonta
 • arvioida säännöllisesti OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmien tehokkuutta, mukaan lukien palkitsemisjärjestelmien toimivuus ja sitä koskevien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen noudattaminen
 • ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin valvonnassaan havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi
 • hyväksyä OP Ryhmälle toimintaperiaatteet, joilla edistetään ryhmän hallintoelinten kokoonpanojen monimuotoisuutta; lisäksi hallintoneuvosto hyväksyy tavoitteen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallintoelimissä sekä laatii toimintaperiaatteet, joilla tavoite saavutetaan ja ylläpidetään
 • päättää OP Ryhmässä sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet toimivaa johtoa ja koko henkilöstöä varten
 • valita ja vapauttaa johtokunnan puheenjohtajana toimiva pääjohtaja, tämän varamies ja muut johtokunnan jäsenet sekä päättää näiden palkka- ja eläke-eduista ja tehtävienjaosta
 • antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä; konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
 • päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta.

Lisäksi hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja tarkastusjohtajan ja päättää näiden palkka- ja eläke-eduista sekä vahvistaa OP Ryhmän nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (puheenjohtajisto)

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan ensimmäisessä varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka. Näiden estyneenä ollessa valitaan puheenjohtaja kokouksessa läsnä olevista.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vähintään toisen varapuheenjohtajan on oltava henkilö, joka ei ole OP Ryhmään kuuluvan yrityksen toimitusjohtaja eikä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Hallintoneuvoston kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään 6 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti OP Osuuskunnan johtokunta yhteistyössä hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa ja esittelee pääsääntöisesti johtokunnan puheenjohtaja, muu johtokunnan jäsen tai tarkastusjohtaja. Hallintoneuvostoon tulevat asiat käsitellään etukäteen lähtökohtaisesti myös hallintoneuvoston työvaliokunnassa tai hallintoneuvoston muissa valiokunnissa.

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenillä, toimitusjohtajalla, tarkastusjohtajalla ja hallintoneuvoston sihteerillä sekä viidellä erikseen nimetyllä henkilöstön edustajalla tai näiden mahdollisilla varahenkilöillä.

Hallintoneuvoston valiokunnat

Keskusyhteisön sääntöjen mukaan hallintoneuvostolla on lakisääteisen valvontatehtävänsä tehostamiseksi ja tueksi työvaliokunta, tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, riskienhallintavaliokunta sekä keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunta. Valiokunnat ovat hallintoneuvoston tukena toimivia elimiä eikä niillä pääsääntöisesti ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Valiokuntien jäsenet  sekä tarkastusvaliokunnan ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston keskuudesta. Hallintoneuvosto vahvistaa kullekin valiokunnalle työjärjestyksen.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 20.3.2018
(vakavaraisuuden perusteella valittujen jäsenten toimikausi merkitty suluin)

*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.

 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa 
(suluissa johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Alho Timo, 1964, Lappeenranta

Kaakkois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö, Ekonomi, Yo-merkonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaa,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

 

Bäckman Tiina, 1959, Oulu

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja, VT

 

Eklund Ola, 1952, Raasepori

Sydkusten,
2016–2019

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Wintem-Agency Oy,
Insinööri (ylempi AMK)

Hallituksen puheenjohtaja,
Andelsbanken Raseborg

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Österbotten,
2016–2019

Jäsen (5)

Yrittäjä,
Oy Mapromec Ab, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Korsnäs Andelsbank

Harju Anne, 1969, Salla

Lappi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM

 

Heinonen Jarna, 1965, Kaarina

Varsinais-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja,
Turun Seudun Osuuspankki

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

 

Pohjois-Karjala
2017–2020

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi AMK, MBA

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvila

Satakunta,
2017–2020

Jäsen (2)

 

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus, lääket. lis.

Hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Lappi,
2016–2019

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Keski-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2018–2021

Jäsen (2)

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; VTT

 

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Suur-Savo, 2018–2021

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Koivula Olli,
1955, Kitee

Pohjois-Karjala, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki, KTM, Agrologi

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2018–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, Insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Pohjois-Savo,
2018–2021

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Laine Timo, 1959, Lahti

Etelä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (4)

Toimitusjohtaja,
kauppaneuvos
Päijät-Hämeen Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Luomala Juha,
1963, Valkeakoski

Pirkanmaa,
2017–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Valkeakosken Osuuspankki, KTM, LKV

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Naantali

Varsinais-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Strategia- ja asiakkuuspäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen varapuheenjohtaja Paattisten Osuuspankki

Myller Kyösti, 1957, Ilomantsi

Keski-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, Merkonomi, MBA

 

Mäkelä Anssi,
1961, Urjala

Pirkanmaa,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Senior Manager,
Valmet Technologies Oy, DI

Hallituksen puheenjohtaja, Urjalan Osuuspankki

Nevalainen Leo-Petteri, 1974, Savitaipale

Kaakkois-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki, OTM, VT

 

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Uusikaupunki

Varsinais-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko, Ekonomi, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kirkkonummi

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Suur-Savo, 2018–(2021)

Jäsen (2)

MMT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Rantasalmi, Hallituksen jäsen, Suur-Savon OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Satakunta,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Palomäki Riitta,
1957, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

KTM

 

Pehkonen
Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Keski-Suomi,
2017–2020

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja (5)

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Osuuspankki

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (3)

Dekaani, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Pirkanmaa, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Professori, Tampereen yliopisto, HTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Keski-Pohjanmaa, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki, KTM, eMBA, LKV

 

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2018–(2021)

Hallintoneuvoston II varapuheenjohtaja (4)

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Kainuu,
2016–2019

Hallintoneuvoston I varapuheenjohtaja
(7)

Markkinoinnin lehtori,
Kajaanin ammattikorkeakoulu, KTM,
ekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Pohjois-Savo,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Ylimartimo Arto,
1959, Oulunsalo

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy,
KTM, KHT

 

 

Työvaliokunta

Hallintoneuvoston työvaliokunnan tehtävänä on hoitaa keskusyhteisön, keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän valvontaa. Hallintoneuvosto voi valiokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Valiokuntaan kuuluu puheenjohtajana hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtajat, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä.

Valiokunnan jäsenistä enintään kolme voi olla jäsenpankkien toimitusjohtajia ja vähintään kolmen on oltava henkilöitä, jotka eivät ole toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäseniä, toimitusjohtajia eivätkä työsuhteessa tällaiseen yritykseen.

Valiokunnan jäsenellä on oltava vähintään viiden vuoden kokemus pankki- tai vakuutustoiminnasta tällaista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa tai hallintoelimen jäsenenä taikka muiden yhteisöjen johto- tai asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät pankki- tai vakuutustoimintaan, yleis- tai taloushallintoon taikka tarkastustoimintaan.

Hallintoneuvoston työvaliokuntaan kuuluvat:
 

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM,
ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Tiina Bäckman, 1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Leif Enberg, 1954

Jäsen

KTM

Yrittäjä, Oy Mapromec Ab

Jarna Heinonen, 1965

Jäsen

KTT

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Timo Laine, 1959

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Riitta Palomäki, 1957

Jäsen

KTM

 

Arto Ylimartimo, 1959

Jäsen

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa ainakin seuraavien asioiden seuraamisessa, valvomisessa ja valmistelussa:

 • taloudellinen raportointijärjestelmä
 • sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuus
 • tilintarkastus
 • tilintarkastajan riippumattomuus ja tilintarkastajan valinnan valmistelu.

Hallintoneuvosto voi valiokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Valiokuntaan kuuluu vähintään neljä jäsentä.  Valiokunnan jäsenet on valittava siten, että valiokunnalla on kokonaisuutena katsoen riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Valiokunnan jäsenellä on oltava vähintään viiden vuoden kokemus pankki- tai vakuutustoiminnasta tällaista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa tai hallintoelimen jäsenenä taikka muiden yhteisöjen johto- tai asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät pankki- tai vakuutustoimintaan, yleis- tai taloushallintoon taikka tarkastustoimintaan. Valiokunnan jäsen ei saa olla ryhmään kuuluvan yrityksen toimitusjohtaja eikä työsuhteessa tällaiseen yritykseen. Puheenjohtajan lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava henkilö, joka ei ole toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäsen.

Valiokunnan puheenjohtajalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta sekä erikoisosaamista ja kokemusta tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta ja sisäisistä valvontaprosesseista. Valiokunnan puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, joka on toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäsen.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:
 

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Riitta Palomäki, 1957

Puheenjohtaja

KTM

 

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Varapuheenjohtaja

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Jaakko Kiander, 1963

Jäsen

VTT

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Anssi Mäkelä, 1961

Jäsen

DI

Senior Manager, Valmet Technologies

Anne Harju, 1969

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Timo Suhonen, 1959

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

KTM, eMBA, LKV

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).


Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa ja johtokuntaa palkitsemisjärjestelmien hallinnointia ja ohjausta koskevissa päätöksissä. Hallintoneuvosto voi palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Valiokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja puheenjohtajana, hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja varapuheenjohtajana sekä vähintään kolme muuta jäsentä, jotka eivät saa olla ryhmään kuuluvien yritysten toimitusjohtajia eivätkä työsuhteessa ryhmään kuuluviin yrityksiin.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenellä on oltava vähintään viiden vuoden kokemus pankki- tai vakuutustoiminnasta tällaista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa tai hallintoelimen jäsenenä taikka muiden yhteisöjen johto- tai asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät pankki- tai vakuutustoimintaan, yleis- tai taloushallintoon taikka tarkastustoimintaan.

OP Ryhmän palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM, ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
 1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen,
1959

Jäsen

Agrologi

-
 


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Riskienhallintavaliokunta

Riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on

 • avustaa hallintoneuvostoa keskusyhteisön ja koko ryhmän riskitoleransseja ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että keskusyhteisön johtokunta noudattaa hallintoneuvoston päättämiä riskitoleransseja
 • arvioida, vastaavatko ryhmään kuuluvien yritysten pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat yrityksen liiketoimintamallia ja riskitoleransseja sekä jos näin ei ole, valmisteltava hallintoneuvoston hyväksyttäväksi suunnitelma asian korjaamiseksi
 • avustaa palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioitava, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon yrityksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden.

Hallintoneuvosto voi valiokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Valiokuntaan kuuluu vähintään neljä jäsentä. Valiokunnan jäsen ei saa olla ryhmään kuuluvan yrityksen toimitusjohtaja eikä työsuhteessa tällaiseen yritykseen. Puheenjohtajan lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava henkilö, joka ei ole toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäsen.

Valiokunnan jäsenellä on oltava tarpeellinen luottolaitoksen ja OP Ryhmän riskinottokykyyn ja ryhmän strategian riskilinjauksiin liittyvä asiantuntemus ja vähintään viiden vuoden kokemus pankki- tai vakuutustoiminnasta tällaista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa tai hallintoelimen jäsenenä taikka muiden yhteisöjen johto- tai asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät pankki- tai vakuutustoimintaan, yleis- tai taloushallintoon taikka tarkastustoimintaan.

Valiokunnan puheenjohtajaksi ei voida valita henkilöä, joka on toisen OP Ryhmään kuuluvan yrityksen hallintoelimen jäsen.

Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Arto Ylimartimo, 1959

Puheenjohtaja
 

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy
 

Ola Eklund,
1952

Varapuheenjohtaja

Insinööri (ylempi AMK)

Toimitusjohtaja, Wintem-Agency Oy

Tiina Bäckman,
1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Petri Sahlström,
1971

Jäsen

KTT

Dekaani, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Juha Luomala,
1963

Asiantuntijajäsen (2017-2020)

KTM, LKV

Toimitusjohtaja, Valkeakosken Osuuspankki

Leo-Petteri Nevalainen, 1974

Asiantuntijajäsen (2018-2021)

OTM, VT

Toimitusjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki

Olli Näsi,
1963

Asiantuntijajäsen (2018-2021)

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuspankki
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunta

Keskusyhteisökonsernin nimitysvaliokunnan lakisääteisenä tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa keskusyhteisön johtokunnan jäsenten ehdollepanoa ja valintaa koskevissa, erityisesti seuraavissa asioissa:

 1. johtokunnan työskentelylle tarpeellisten tietojen ja taitojen, kokemuksen, monimuotoisuuden sekä jäsenyyden vaatiman ajan arviointi, uusien jäsenten tehtävänkuvien ja vaadittavien valmiuksien määrittely sekä jäsenehdokkaiden etsiminen ja arviointi
 2. johtokunnan kokoonpanon, työskentelyn sekä yksittäisten jäsenten työskentelyn arviointi
 3. johtokunnan monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen edistäminen.


Hallintoneuvosto voi valiokunnan työjärjestyksessä määrätä valiokunnalle myös muita tehtäviä.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja puheenjohtajana, tämän ensimmäinen varamies varapuheenjohtajana ja vähintään yksi muu hallintoneuvoston jäsen.


Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen,
1963

Varapuheenjohtaja  

KTM

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.