Lähikuva OP-valomainoksesta.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston valinta, kokoonpano ja toimikausi

Keskusyhteisön hallintoneuvostossa on sääntöjen mukaan vähintään 32 ja enintään 36 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostoon valitaan vähintään 16 ja enintään 20 jäsentä siten, että kunkin 16 OP-liiton alueelta on hallintoneuvostossa vähintään yksi jäsen. Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja jäsenistä eroaa vuosittain kolmannesta lähinnä oleva lukumäärä. Lisäksi hallintoneuvostossa on OP-liittojen alueelta 16 jäsentä siten, että paikkajako määräytyy OP-liittojen kesken niiden jäsenpankkien vakavaraisuuden perusteella. Näiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ellei toimikausi pääty sitä ennen sen johdosta, että OP-liittojen välinen paikkajako muuttuu. Hallintoneuvostossa oli 31.12.2017 36 jäsentä, joista 4 täysin OP Ryhmän ulkopuolisia jäseniä.

Hallintoneuvostoon ei voida valita hallinto- tai toimihenkilöä sellaisesta jäsenpankista, jolla osuuskunnan sääntöjen 8 §:n johdosta on osuuskunnan kokouksessa vain yksi ääni eli joka on saanut kyseisessä pykälässä tarkoitettua taloudellista tukea. Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta. Tämän iän täyttänyt jäsen saa kuitenkin toimia tehtävässään seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen asti.

Hallintoneuvoston tehtävät

Keskusyhteisön sääntöjen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja sitä, että osuuskunnan toimintaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti osuuskuntalain sekä osuuskunnan ja OP Ryhmän edun mukaisesti.

Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on muun muassa vahvistaa OP Ryhmän strategia sekä muut yhteiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet, vahvistaa osuuskunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, valita ja vapauttaa keskusyhteisön toimitusjohtajana toimiva pääjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet sekä tarkastusjohtaja.

Hallintoneuvoston vahvistaman työjärjestyksen mukaan sillä on lisäksi muun muassa seuraavat tehtävät:

 • vahvistaa talletuspankkien yhteenliittymälaissa todetut yhteenliittymän yleiset toimintaperiaatteet
 • vahvistaa OP Ryhmän pääomasuunnitelman periaatteet
 • vahvistaa OP Ryhmälle riskinottokykyä ja riskilajeja koskevat riskilimiitit sekä jäsenpankkien riskiluokituksen periaatteet sekä seurata säännöllisesti OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin liiketoiminnan, riskinottokyvyn sekä riskiaseman kehitystä
 • vahvistaa OP Ryhmän vuosisuunnitelma
 • seurata kulloinkin voimassaolevan OP Ryhmän strategian toteuttamisen kehitystä
 • nimetä OP Ryhmän aluepankit
 • vahvistaa koko OP Ryhmää koskevat palkitsemisen kehittämisen periaatteet ja toimintalinjaukset sekä päättää koko OP Ryhmää koskevista pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä ja
 • käsitellä ja päättää strategisesti merkittävien ryhmätasoisten työryhmien nimeämisestä sekä niiden tehtävistä ja jäsenistä

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (puheenjohtajisto)

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan ensimmäisessä varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessa puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtajiston muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajisto kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajisto toimii keskustelutahona johtokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle OP Ryhmän ja keskusyhteisökonsernin näkökulmasta tärkeissä ja laajakantoisissa strategisissa kysymyksissä sekä OP Ryhmän henkilöstöjohtajille niissä HR-asioissa, joissa johtokunta on esteellinen.

Hallintoneuvoston kokouskäytäntö ja päätöksentekomenettely

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti 6–7 kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee pääsääntöisesti OP Osuuskunnan johtokunta ja esittelee pääsääntöisesti johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallintoneuvostoon tulevat asiat käsitellään etukäteen lähtökohtaisesti myös hallintoneuvoston työvaliokunnassa tai hallintoneuvoston muissa valiokunnissa.

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenillä, tarkastusjohtajalla sekä neljällä erikseen nimetyllä henkilöstön edustajalla tai näiden mahdollisilla varahenkilöillä.

Hallintoneuvosto on vahvistanut muun muassa seuraavat työjärjestykset ja ohjeet:

 • Hallintoneuvoston työjärjestys
 • Hallintoneuvoston puheenjohtajiston työjärjestys
 • OP Ryhmän nimitysvaliokunnan työjärjestys
 • OP Ryhmän palkitsemisvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston työvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan työjärjestys
 • Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokunnan työjärjestys
 • Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan työjärjestys
 • Johtokunnan työjärjestys
 • Luotettavan hallinnon periaatteet
 • Sisäisen valvonnan periaatteet
 • Riskinotto ja riskitoleranssijärjestelmä
 • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja vakavaraisuuslaskennan periaatteet

Lisäksi hallintoneuvosto vahvistaa OP Ryhmää koskevia toimintaperiaatteita.

Hallintoneuvoston valiokunnat

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan kevään 2018 järjestäytymiskokouksessa vuodeksi kerrallaan viisi valiokuntaa: työvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja riskienhallintavaliokunnan sekä keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan. Lisäksi puheenjohtajisto rinnastetaan valiokuntaan. Valiokunnat ovat hallintoneuvoston tukena toimivia elimiä, eikä niillä pääsääntöisesti ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Hallintoneuvosto nimeää myös keskuudestaan sille raportoivien valiokuntien jäsenet ja tarkastusvaliokunnan sekä riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenet OP-liitoittain 20.3.2018
(vakavaraisuuden perusteella valittujen jäsenten toimikausi merkitty suluin)

*Johtotehtävien määrään on laskettu kaikki johtotehtävät OP Ryhmässä, sisältäen myös tässä taulukossa ja alla olevissa taulukoissa luetellut tehtävät.

 

Nimi, syntymävuosi ja kotipaikka

OP-liitto ja henkilön toimikausi

Asema OP Osuuskunnan hallintoneuvostossa 
(suluissa johtotehtävien määrä) *

Päätoimi, titteli, koulutus

Hallintohenkilötaustaisen asema osuuspankissa

Alho Timo, 1964, Lappeenranta

Kaakkois-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö, Ekonomi, Yo-merkonomi

Hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuspankki

Arvio Kalle, 1964, Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaa,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Ruukin Osuuspankki, Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

 

Bäckman Tiina, 1959, Oulu

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja, VT

 

Eklund Ola, 1952, Raasepori

Sydkusten,
2016–2019

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Wintem-Agency Oy,
Insinööri (ylempi AMK)

Hallituksen puheenjohtaja,
Andelsbanken Raseborg

Enberg Leif, 1954, Korsnäs

Österbotten,
2016–2019

Jäsen (5)

Yrittäjä,
Oy Mapromec Ab, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Korsnäs Andelsbank

Harju Anne, 1969, Salla

Lappi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Sallan Osuuspankki, MMM

 

Heinonen Jarna, 1965, Kaarina

Varsinais-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja,
Turun Seudun Osuuspankki

Hinkkanen Mervi,
1954, Kontiolahti

 

Pohjois-Karjala
2017–2020

Jäsen (2)

Koordinaattori, Karelia ammattikorkeakoulu,
Restonomi AMK, MBA

Hallituksen puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Hällfors Terttu, 1955, Ulvila

Satakunta,
2017–2020

Jäsen (2)

 

Terveyskeskuslääkäri, Ulvilan terveyskeskus, lääket. lis.

Hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki

Jurmu Taija, 1976, Rovaniemi

Lappi,
2016–2019

Jäsen (4)

Asianajaja,
Asianajotoimisto Jurmu, OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjolan Osuuspankki

Kaakko Marja-Liisa, 1965, Kalajoki

Keski-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (2)

Lehtori, Centria-ammattikorkeakoulu, Ekonomi, KTM

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kalajoen Osuuspankki

Kiander Jaakko, 1963, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2018–2021

Jäsen (2)

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; VTT

 

Kietäväinen
Seppo, 1959, Juva

Suur-Savo, 2018–2021

Jäsen (3)

Agrologi

Hallituksen puheenjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki

Koivula Olli,
1955, Kitee

Pohjois-Karjala, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja,
Kiteen Seudun Osuuspankki, KTM, Agrologi

 

Korkonen Jaakko, 1966, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2018–2021

Jäsen (2)

Lehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Sedu, Insinööri (ylempi AMK), opetushallinnon tutkinto

Hallituksen puheenjohtaja, Peräseinäjoen Osuuspankki

Kuosa-Kaartti Katja-Riina, 1973, Orimattila

Etelä-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (3)

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, KTM

Hallituksen puheenjohtaja,
Orimattilan Osuuspankki

Kääriäinen Jukka, 1953, Iisalmi

Pohjois-Savo,
2018–2021

Jäsen (2)

Suunnittelija,
Kansaneläkelaitos, VTM

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankki

Laine Timo, 1959, Lahti

Etelä-Suomi,
2017–2020

Jäsen (4)

Toimitusjohtaja,
kauppaneuvos
Päijät-Hämeen Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Luomala Juha,
1963, Valkeakoski

Pirkanmaa,
2017–2020

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Valkeakosken Osuuspankki, KTM, LKV

 

Metsä-Tokila Timo, 1968, Naantali

Varsinais-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Strategia- ja asiakkuuspäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen varapuheenjohtaja Paattisten Osuuspankki

Myller Kyösti, 1957, Ilomantsi

Keski-Suomi, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Jämsän Seudun Osuuspankki, Merkonomi, MBA

 

Mäkelä Anssi,
1961, Urjala

Pirkanmaa,
2018–(2021)

Jäsen (2)

Senior Manager,
Valmet Technologies Oy, DI

Hallituksen puheenjohtaja, Urjalan Osuuspankki

Nevalainen Leo-Petteri, 1974, Savitaipale

Kaakkois-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki, OTM, VT

 

Nieminen Juha-Pekka, 1955, Uusikaupunki

Varsinais-Suomi,
2018–2021

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, OP Lounaisrannikko, Ekonomi, eMBA

 

Nikola Annukka, 1960, Kirkkonummi

Etelä-Suomi,
2018–(2021)

Jäsen (4)

Hallintojohtaja,
Konehuone Oy, KTM, Ekonomi

Hallintoneuvoston puheenjohtaja,
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki

Niskanen Yrjö, 1957, Rantasalmi

Suur-Savo, 2018–(2021)

Jäsen (2)

MMT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Rantasalmi, Hallituksen jäsen, Suur-Savon OP-liitto

Näsi Olli, 1963, Huittinen

Satakunta,
2018–(2021)

Jäsen (3)

 

Toimitusjohtaja,
Satakunnan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Palomäki Riitta,
1957, Helsinki

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

KTM

 

Pehkonen
Jaakko, 1960,
Jyväskylä

Keski-Suomi,
2017–2020

Hallintoneuvoston
puheenjohtaja (5)

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, KTT

Hallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen Osuuspankki

Sahlström Petri, 1971, Oulu

Pohjois-Pohjanmaa,
2016–2019

Jäsen (3)

Dekaani, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, Oulun Osuuspankki

Sotarauta Markku, 1963, Ylöjärvi

Pirkanmaa, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Professori, Tampereen yliopisto, HTT

Hallituksen varapuheenjohtaja, OP Tampere

Suhonen Timo, 1959, Nivala

Keski-Pohjanmaa, 2018–(2021)

Jäsen (2)

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki, KTM, eMBA, LKV

 

Tarkkanen Olli, 1962, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaa, 2018–(2021)

Hallintoneuvoston II varapuheenjohtaja (4)

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, OTK, VT, eMBA

 

Väisänen Mervi, 1963, Sotkamo

Kainuu,
2016–2019

Hallintoneuvoston I varapuheenjohtaja
(7)

Markkinoinnin lehtori,
Kajaanin ammattikorkeakoulu, KTM,
ekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Väänänen Ari, 1973, Maaninka

Pohjois-Savo,
2018–(2021)

Jäsen (3)

Toimitusjohtaja,
Maaningan Osuuspankki, OTK, VT

 

Ylimartimo Arto,
1959, Oulunsalo

Muu jäsen (alueperiaatetta noudattamatta valittu)
2017–2020

Jäsen (2)

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy,
KTM, KHT

 

 

Työvaliokunta

Hallintoneuvoston työvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kuusi muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja.
Työvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa OP Ryhmän strategian valmistelussa ja sen toteuttamisen seurannassa, osallistua ryhmässä valmisteilla olevien merkittävien hankkeiden valmisteluun ja huolehtia niiden seurannasta. Työvaliokunta käsittelee myös ryhmän yhteistoimintaan liittyviä keskeisiä asioita ja ryhmän toimintaperiaatteiden toteutumista. Lisäksi työvaliokunta muun muassa:

 • valmistelee hallintoneuvostossa esille tulevat merkittävät asiat ja seuraa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanoa
 • toimii keskusteluympäristönä OP Ryhmän johdolle ryhmän strategisissa ja muissa merkittävissä asioissa
 • toimii yhdyssiteenä hallintoneuvoston ja johtokunnan välillä mm. tiedonkulun varmistamiseksi
 • käsittelee keskusyhteisön ylintä johtoa koskettavat organisaatiomuutokset
 • voi antaa suosituksia ja lausuntoja johtokunnalle osuuspankkien ja keskusyhteisökonsernin yhtiöiden välisissä hinnoitteluun liittyvissä asioissa
 • voi antaa suosituksia johtokunnalle OP Ryhmää koskevissa strategisissa asioissa
 • Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta noin 8–11 kertaa vuodessa. Keskusyhteisön johtokunta valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvoston työvaliokuntaan kuuluvat:
 

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM,
ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Olli Tarkkanen, 1962

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki

Kalle Arvio, 1964

Jäsen

Yo-merkonomi, MBA, LKV, APV1

Toimitusjohtaja, Ruukin Osuuspankki

Tiina Bäckman, 1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Leif Enberg, 1954

Jäsen

KTM

Yrittäjä, Oy Mapromec Ab

Jarna Heinonen, 1965

Jäsen

KTT

Yrittäjyyden professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Timo Laine, 1959

Jäsen

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Riitta Palomäki, 1957

Jäsen

KTM

 

Arto Ylimartimo, 1959

Jäsen

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan järjestäytymiskokouksen yhteydessä keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan 4 jäsentä ja nimeää heidän joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pysyviksi asiantuntijajäseniksi kolmeksi vuodeksi tai hallintoneuvostotoimikauden loppuun saakka 3 osuuspankin toimitusjohtajaa. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa toimi- tai palvelusuhteessa osallistua sellaisen luottolaitoksen päivittäiseen johtamiseen, jonka asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Valiokunnan jäsenistä vähintään yhden, jolla on riittävä asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta, on oltava OP Ryhmän ulkopuolinen edustaja.

Tarkastusvaliokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla erikoisosaamista (special knowledge and experience) tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta ja sisäisistä valvontaprosesseista.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa varmistumaan siitä, että keskusyhteisökonsernissa ja OP Ryhmässä on koko toiminnan kattava riittävä ja toimiva sisäinen valvontajärjestelmä sekä huolehtimaan siitä, että keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että keskusyhteisökonsernin ja OP Ryhmän toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tarkastusvaliokunta auttaa myös osaltaan hallintoneuvostoa varmistamaan, että keskusyhteisökonsernia hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti tavalla, joka edistää OP Ryhmän kilpailukykyä ja menestystä.

Lisäksi tarkastusvaliokunta muun muassa:

 • käsittelee hallintoneuvoston vahvistettavaksi ryhmän tilinpäätösperiaatteet ja vakavaraisuuden laskennan periaatteet
 • valvoo osaltaan taloudellista raportointia
 • valvoo osaltaan lakien, määräysten ja muiden säännösten noudattamista
 • valvoo hyvän liiketavan periaatteiden noudattamista
 • valvoo sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokkuutta
 • arvioi sisäisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta sekä tehokkuutta
 • käsittelee osaltaan viranomaisvalvontaan liittyvät asiat
 • käsittelee ja arvioi tilintarkastukseen ja tilintarkastajiin liittyvät asiat

Tarkastusvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:
 

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Riitta Palomäki, 1957

Puheenjohtaja

KTM

 

Katja Kuosa-Kaartti, 1973

Varapuheenjohtaja

KTM

KHT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy

Jaakko Kiander, 1963

Jäsen

VTT

Johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Anssi Mäkelä, 1961

Jäsen

DI

Senior Manager, Valmet Technologies

Anne Harju, 1969

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

MMM

Toimitusjohtaja, Sallan Osuuspankki

Timo Suhonen, 1959

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

KTM, eMBA, LKV

Toimitusjohtaja, Suomenselän Osuuspankki

Ari Väänänen, 1973

Asiantuntijajäsen (2018–2021)

OTK, VT

Toimitusjohtaja, Maaningan Osuuspankki


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).


Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, tämän ensimmäisenä varamiehenä toimiva varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvoston vuosittain nimeämät enintään kolme muuta jäsentä. Valiokunnan jäsenenä voi toimia hallintoneuvostoon kuuluva henkilö, joka ei ole työ- tai toimisuhteessa OP Ryhmään kuuluvaan yritykseen.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa johdon ja henkilöstön palkkauksen ja palkitsemisen kehittämistä OP Ryhmässä, arvioida palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että palkitseminen on ryhmän arvojen, strategian, tavoitteiden, riskipolitiikkojen ja valvontajärjestelmän mukaista sekä arvioida palkitsemisjärjestelmien kannusteita ja muita vaikutuksia riskien, pääoman ja maksuvalmiuden hallintaan. Lisäksi valiokunta muun muassa vahvistaa OP Ryhmän henkilöstörahaston mittarit ja niiden toteuman sekä vahvistaa OP Ryhmän johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt ja vahvistaa ansaitun palkkion määrän.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta muun muassa:

 • antaa kokonaisarvion OP Ryhmän tasolla palkitsemisen edellytysten täyttymisestä konsolidointiryhmän kokonaistuloksen ja sen kehittymisen, oman pääoman riittävyyden, luottokelpoisuuden sekä taloudellisten ja muiden tekijöiden osalta ennen kunkin vuoden palkkioiden sekä lykättyjen erien maksatusta
 • vahvistaa palkitsemisen kehittämiseen liittyvät rakenne- ja muut muutokset
 • vahvistaa OP Ryhmän palkitsemisjärjestelmien yhteiset ehdot mm. sääntelyn, lain ja sopimusten muutosten tuomien päivitysten osalta
 • vahvistaa vuosittain OP Ryhmän palkkataulukon ja toimen vaativuuden arvioinnin perusteet
 • vahvistaa riskinottajatehtävät, joiden haltijoiden toiminnalla voi olla vaikutusta ryhmän, yrityksen tai osuuspankin riskiasemaan
 • valvoo, että palkitsemista ja palkitsemisjärjestelmiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan koko OP Ryhmässä
 • valvoo OP Ryhmässä riskienhallinnasta ja liiketoiminnoista riippumattomista valvontatoiminnoista vastaavien henkilöiden palkkausta ja palkitsemista
 • valmistelee keskusyhteisön hallintoneuvostolle esitykset mm. palkitsemisen yleisistä periaatteista OP Ryhmässä
 • antaa suosituksia osuuspankkien ja OP-Kiinteistökeskuksen johdon palkitsemiseen ja palkkaukseen liittyvistä periaatteista
 • vahvistaa vuosittain hallinnon palkkiosuositukset

OP Ryhmän palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen, 1963

Varapuheenjohtaja

KTM, ekonomi

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
 1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy

Seppo Kietäväinen,
1959

Jäsen

Agrologi

-
 


Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.

Riskienhallintavaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan riskienhallintavaliokunnan neljä jäsentä, joilla on tarpeellinen luottolaitoksen ja OP Ryhmän riskinottokykyyn ja ryhmän strategian riskilinjauksiin liittyvä asiantuntemus ja nimeää heidän joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä pysyviksi asiantuntijajäseniksi 3 hallintoneuvoston keskuudestaan erikseen nimeämää osuuspankin toimitusjohtajaa. Valiokunnan jäsenistä vähintään yhden on oltava OP Ryhmän ulkopuolinen edustaja.

Riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa keskusyhteisökonsernin ja ryhmän riskinottoa ja riskienhallintaa koskevissa asioissa sekä sen riskiperusteisessa valvomisessa, että toimiva johto noudattaa ryhmästrategian mukaista riskinottoa ja hallintoneuvoston päättämiä riskilimiittejä.

Riskienhallintavaliokunta auttaa hallintoneuvostoa varmistamaan, että käytössä on riittävä riskienhallintajärjestelmä ja että toiminnassa ei oteta niin suuria riskejä, että siitä aiheutuu vaaraa toiminnan jatkuvuudelle, vakavaraisuudelle, maksuvalmiudelle tai strategian toteutumiselle.
Valiokunnan on arvioitava vastaavatko keskusyhteisön ja sen konsernin pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat niiden liiketoimintamallia ja strategian riskilinjauksia sekä jos näin ei ole, valmisteltava suunnitelma asian korjaamiseksi. Valiokunnan on avustettava hallintoneuvoston palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi riskienhallintavaliokunta muun muassa:

 • Käsittelee hallintoneuvoston vahvistettavaksi ryhmän riskinotto ja riskitoleranssijärjestelmän, keskinäisen vastuun edellyttämän ohjausjärjestelmän periaatteet, ryhmän riskilimiitit sekä ryhmän pääomasuunnitelman.
 • Valvoo riskipolitiikan noudattavan ryhmästrategiaa ja riskilimiittejä; ryhmän ja sen yhteisöjen pääomien määrää ja laatua, tuloksen kehittymistä, riskiasemaa sekä riskipolitiikan, riskilimiittien ja valvontarajojen noudattamista.
 • Arvioi ryhmän riskilimiittijärjestelmän riittävyyttä, riskianalyysien perusteella ryhmän riskiasemaa sekä eri raporttien perusteella ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan laatua ja riittävyyttä.
 • Seuraa osuuspankkien riskiluokkien kehitystä, johtokunnan Tase- ja riskienhallintavaliokunnan toimintaa, valvovan viranomaisen antamia riskiarvioita sekä ryhmän toimintaan liittyvän sääntelyn kehittymistä riskienhallinnan osalta.

Hallintoneuvoston riskienhallintavaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Arto Ylimartimo, 1959

Puheenjohtaja
 

KTM, KHT

Hallituksen puheenjohtaja, Asylum Oy
 

Ola Eklund,
1952

Varapuheenjohtaja

Insinööri (ylempi AMK)

Toimitusjohtaja, Wintem-Agency Oy

Tiina Bäckman,
1959

Jäsen

VT

Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja

Petri Sahlström,
1971

Jäsen

KTT

Dekaani, Oulun yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Juha Luomala,
1963

Asiantuntijajäsen (2017-2020)

KTM, LKV

Toimitusjohtaja, Valkeakosken Osuuspankki

Leo-Petteri Nevalainen, 1974

Asiantuntijajäsen (2018-2021)

OTM, VT

Toimitusjohtaja, Savitaipaleen Osuuspankki

Olli Näsi,
1963

Asiantuntijajäsen (2018-2021)

OTK, VT, eMBA

Toimitusjohtaja, Satakunnan Osuuspankki
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa, asiantuntijajäsenen toimikausi on kolme vuotta tai hallintoneuvostokauden loppuun asti (suluissa toimikausi).

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunta

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti yksi tai useampi hallintoneuvoston jäsen.

Nimitysvaliokunta valmistelee hallintoneuvostolle esitykset keskusyhteisön johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan sekä compliancesta vastaavan nimityksistä, toimenkuvista ja niiden tarkistuksista sekä tehtävien lakkaamisesta. Lisäksi valiokunta päättää johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan palkan ja palkkaetujen tarkistuksista sekä palkitsemisesta.

Nimitysvaliokunta arvioi johtokunnan jäsenten, tarkastusjohtajan sekä compliancesta vastaavan luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon sekä käsittelee johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan seuraajasuunnitelmat. Valiokunta avustaa hallintoneuvostoa muun muassa johtokunnan työskentelylle tarpeellisten tietojen ja taitojen, kokemuksen ja monipuolisuuden sekä jäsenyyden vaatiman ajan arvioinnissa, johtokunnan kokoonpanon, työskentelyn ja yksittäisen jäsenen arvioinnissa sekä toimivan johdon valintaperusteiden ja valintamenettelyn arvioinnissa.

Keskusyhteisökonsernin johdon nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Nimi ja syntymävuosi

Rooli

Koulutus

Päätoimi, titteli

Jaakko Pehkonen, 1960

Puheenjohtaja

KTT

Kansantaloustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Mervi Väisänen,
1963

Varapuheenjohtaja  

KTM

Markkinoinnin lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taija Jurmu,
1976

Jäsen

OTM, asianajajatutkinto, HHJ PJ

Asianajaja, Asianajotoimisto Jurmu

Annukka Nikola,
1960

Jäsen

KTM, ekonomi

Hallintojohtaja, Konehuone Oy
 

Jäsenet valitaan vuosittain osuuskuntakokouksen jälkeen olevassa hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa.