Liiketoiminta-alueet

Rörelsesegment

OPs tre huvudsakliga rörelsesegment är Bankrörelse, Skadeförsäkring och Kapitalförvaltning. Målet är att bygga upp hälso- och välbefinnanderörelsen till det fjärde rörelsesegment.

Bankrörelsen är det största av OPs rörelsesegment, och OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. För privatkunderna omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, betalningstjänster, lån, besparingar och placeringar. Vi erbjuder företagskunderna banktjänster, finansiering, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster, placeringstjänster samt experttjänster för utveckling av företagsverksamheten.

OP är också den ledande skadeförsäkraren i Finland. Vi erbjuder våra privatkunder samt företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Med hjälp av nya tjänstekoncept, digitala lösningar, högklassiga nätverk av samarbetspartner och processeffektivitet utvecklar vi fortlöpande kundupplevelsen i vår ersättningstjänst och skapar samtidigt konkurrensfördel. Skadeförsäkringsrörelse idkas av OP Försäkring, A-Försäkring och Europeiska.

OPs kapitalförvaltning har Finlands mest omfattande servicenätverk för sparande och placering. Vi erbjuder kundorienterat de bästa digitala kapitalförvaltningstjänsterna för sparande och placering samt en unik Private Banking-upplevelse både för privatkunder och för företagskunder. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och produkter i anslutning till fondanknutna försäkringar, fonder samt avtalsbaserad diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering.

OPs hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. Det första steget mot en expansion till hälso- och välbefinnandetjänster togs redan 2013, då det första sjukhuset öppnade i Helsingfors. Nu finns dessutom Pohjola Hälsa i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Nätverket av sjukhus fullbordas i och med Pohjola Hälsa i Åbo som öppnar i maj 2018.

Kundorienterade tjänstekoncept vårt mål

Enligt vår strategi är vårt mål att förändras från en ren finansaktör till ett digitalt flerbranschföretag. Kundernas allt större förväntningar och förändringen i kundbeteendet sporrar oss att skapa helhetslösningar som överskrider branschgränserna. Fokus för utvecklingen av affärsrörelsen överförs gradvis från enskilda produkter till kundorienterade tjänstekoncept. Hittills har vi fastställt fyra sådana: Boende, Mobilitet, Hälsa och välbefinnande samt Hantering av ekonomin. 

OP är den ledande bostads- och företagsfinansiären i Finland. OPs bankrörelse är det största av OP Gruppens rörelsesegment och erbjuder kunderna ett omfattande, heltäckande och övergripande produkt- och tjänsteurval. Affärsområdena inom bankrörelsen är Privatkunder, Företagskunder samt Markets och Baltikum.

För privatkunder omfattar tjänsterna och produkterna inom OPs bankrörelse dagliga bankärenden, lån, besparingar och placeringar samt bostadsärenden. Vårt mål är att trygga våra kunders ekonomiska välfärd. Vi vill med hjälp av vår kompetens främja ekonomihanteringen och den ekonomiska framgången hos våra kunder.

Privatkundernas behov i anslutning till boende och boendeformerna förändras under människans levnadslopp, och det är alltid en stor händelse att flytta till ett nytt hem. OPs bolån anpassar sig till kundernas olika livssituationer. OP vill vara en pålitlig partner för alla parter när det gäller boende. Kärnan i bostadstjänsterna utgörs av samarbetet mellan andelsbankerna och OP-Fastighetscentralen, och det kompletteras av gruppens försäkringar. Produkter som gruppen tillhandahåller utöver de bolån som behövs för att finansiera bostadsköp, är bland annat räntetak, återbetalningsskydd för kredit och försäkringsskydd.

För privatkundernas skötsel av de dagliga penningaffärerna tillhandahåller OP dagligtjänster, med vilka kunden kan sköta sina bankärenden enkelt, smidigt och tryggt - oberoende av tid och plats. Till de dagliga tjänsterna hör bland annat brukskonto och nätkontoutdrag, OP-Visa och OP-nättjänsten. Med OP-Visa kan kunden betala tryggt i både nätaffärer och små närbutiker. Räkningarna betalas smidigt när och var som helst via OP-nättjänsten. OP-nättjänsterna kan också användas med OP-mobilen och datorplatta. Också mobilplånboken Pivo är till hjälp vid hanteringen av de dagliga penningaffärerna. OP är närvarande i kundens vardag i alla digitala kanaler.

Små inköp på mindre än 25 euro kan man betala lätt och tryggt utan kod med ett kort försett med funktionen för kontaktlös betalning.

En konsumentkredit ger OPs kunder flexibilitet vid hanteringen av ekonomin också i oväntade situationer. OPs konsumentfinansiering omfattar konsumentkrediter med och utan säkerhet. Krediterna kan vara fortlöpande eller avsedda för engångsinköp. OP kan också förmedla bekväma finansieringslösningar till kunderna via affärer. Dessutom erbjuder alla betydande bilaffärer OPs bilfinansiering.

OP tillhandahåller förstklassig och sakkunnig betjäning i banktjänster för jord- och skogsbruk. OPs kunder kan också anlita juridiska tjänster vid flera andelsbanker. En jurist ger sakkunniga råd i juridiska frågor kring olika livssituationer och upprättar med sakkunskap de dokument som behövs.

OP erbjuder sina företagskunder banktjänster för små, medelstora och stora företag samt för samfundskunder. Vi erbjuder våra kunder heltäckande tjänster för finansiering, betalningsrörelse och kassahantering, placering, riskhantering samt utveckling av företagsverksamheten.

Vi bygger alltid upp lösningarna utgående från våra kundföretags behov. OP känner sina kunder väl och fungerar i nära växelverkan med dem. Kundförhållandena byggs upp på lång sikt med helhetskundrelationer som mål. Vår verksamhet baserar sig på kundorientering, snabba lokala beslut och ett övergripande finansutbud. OP når framgång tillsammans med sina kunder. Som partner för företagen vill vi med vår verksamhet främja framgången för den inhemska företagsrörelsen och internationaliseringen.

OP satsar på sin internationella serviceförmåga i enlighet med kundernas behov. Det innebär att vi ingår avvägda internationella partnerskap med starka lokala aktörer inom marknadsområden som är viktiga för kunderna samt att vi utvidgar vår verksamhet i Baltikum.

Vi stöder företagens tillväxt och investeringar genom att ordna skräddarsydda finansieringslösningar, som ger våra kundföretag en mångsidigare kapital- och finansieringsstruktur. Vi bistår våra kunder vid riskhanteringen genom att analysera olika kapitallösningar samt marknads- och balansrisker. Våra finansieringslösningar består av bland annat krediter, garantier samt finansiering mot objekts- och fordringssäkerhet.

Dessutom söker vi de lämpligaste lösningarna för våra kunder för en effektiv och lönsam kassahantering, som är en viktig del av företagets ekonomihantering. Vi erbjuder våra kunder tjänster för hantering av kassaflöden och valutapositioner, täckande av behovet av kortfristigt driftskapital och placering av överskott.

OP har fungerat som huvudsaklig förmedlare av statens betalningsrörelse sedan 2012. Avtalsperioden är sju år.

Vi är också en partner för våra kunder då de genomför ändringar i ägarstrukturen, t.ex. via börsintroduktioner. Till våra tjänster hör bl.a. arrangemang av skuld- och aktiekapitalsfinansiering på inhemska och internationella kapitalmarknader.

Centralt i företagsverksamhet är också en övergripande hantering av riskerna i anslutning till affärsrörelsen. Vi har lösningar för identifiering och förebyggande av risker samt skydd mot risker. Förutom de traditionella skaderiskerna kartlägger OP också strategiska och operativa risker samt finansrisker.

Företagsverksamhet innebär alltid att man handlar i nätverk med kunder, leverantörer och underleverantörer i hemlandet och ute i världen. Vårt mål är att hela nätverket för våra kunder ska fungera effektivt, vilket stöder affärsrörelsen för våra kundföretag. Vi stöder företagens inköps- och försäljningsverksamhet bl.a. genom att finansiera betalningstider samt genom att ordna finansiering för köpare och samtidigt hantera motparts-, valuta-, ränte- och råvaruriskerna. En konkurrensfördel fås också genom effektivisering av driftskapital samt genom att tillgången och priset på finansiering beaktas rätt.

OP är den ledande skadeförsäkraren i Finland. OP erbjuder sina privat-, företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. Skadeförsäkringens affärsområden är Privatkunder, Företagskunder, Baltikum samt Hälso- och välbefinnandetjänster.

Försäkringarna för privatkunder fokuserar på hushållet, dess familjemedlemmar, bostaden och annan egendom i anslutning till den samt fordon. Försäkringar för familjemedlemmar tecknas vanligen med tanke på olycksfall, sjukdomar och resor. Egendom som försäkras är hemlösöre, bostadsfastigheter, skog och husdjur. De vanligaste föremålen för fordonsförsäkringar är hushållets bilar, motorcyklar och släpvagnar.

En del av personförsäkringarna tillhandahålls som gruppförsäkringar, bland annat genom fackföreningar.

Centralt i tjänsterna för företagskunder är vältäckande och mångsidiga riskhanteringstjänster, med vilka företaget bättre kan garantera en störningsfri affärsrörelse och säkerhet i problemsituationer. Tillsammans med kunden kartlägger vi riskerna i anslutning till affärsrörelsen och gör upp en helhetsplan för att förebygga och kontrollera dem. På basis av kartläggningen erbjuder vi företaget lämpliga, vid behov skräddarsydda, försäkringslösningar och vid årskontrollen ser vi till att försäkringsskyddet fortfarande är tillräckligt för att trygga kontinuiteten i företagets verksamhet vid störningar.

Centrala föremål som försäkras inom företagsverksamhet är företagaren själv, företagets anställda, företagets anläggnings- och omsättningstillgångar, fordon samt företagsverksamhet. De anställda försäkras i händelse av skador i arbetet med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Skyddet kan utvidgas bl.a. med frivilliga sjukkostnadsförsäkringar. Egendom försäkras oftast i händelse av skador med kombinationer av brand-, storm-, inbrotts-, stöld- och läckageförsäkringar, och företagsverksamheten försäkras i synnerhet med tanke på avbrott i verksamheten, ansvar i affärsverksamheten och varutransporter.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen är vår långvariga partner och sköter den obligatoriska pensionsförsäkringen för såväl företagare som anställda i företag. Tjänsterna i anslutning till Ilmarinens arbetspensioner är en del av vårt tjänstekoncept för företagsförsäkringar.

Då kunderna behöver ett internationellt försäkringsskydd erbjuder OPs internationella servicenät försäkrings- och riskhanteringstjänster baserade på kännedom om de lokala förhållandena överallt i världen.

För att begränsa riskerna återförsäkrar OP alla de största enskilda riskerna och den anhopning av risker som uppkommer till följd av eventuella katastrofer. För att sprida riskerna har OP nästan 50 återförsäkringsbolag som samarbetspartner.

Ersättningsverksamhetens styrka är betjäningens snabbhet och effektivitet. OPs ersättningstjänst fungerar effektivt tack vare det omfattande och vältäckande nätet av samarbetspartner. OP har ingått partneravtal i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder, byggreparationsföretag och elektronikaffärer. Genom det säkerställs att ersättningstjänsterna är kostnadseffektiva, av jämn kvalitet och nära kunden.

Personalens välbefinnande är en central framgångsfaktor och förutsättning för förnyelse hos företag. OP hjälper sina kunder med hanteringen av risker i anslutning till arbetsförmågan samt med att stärka kundernas produktivitet och konkurrenskraft. Välbefinnande i arbetet kan byggas upp till en strategisk framgångsfaktor för företaget.

Hälso- och välbefinnandetjänsterna ska utvecklas till ett betydande nytt verksamhetsområde vid sidan av de traditionella affärsområdena. Ett särskilt prioritetsområde är nya lösningar i anslutning till företagshälsan, OPs kombinerade produkter och nya möjligheter till försäkrande i kontaktytan mellan den offentliga och privata sektorn. OP äger Pohjola Hälsa, som verkar i Helsingfors och som koncentrerar sig på sjukdomar i och skador på stöd- och rörelseorgan. Pohjola Hälsa mål är en så snabb vårdkedja som möjligt och en utmärkt kundbelåtenhet. Verksamheten kommer de närmaste åren att expanderas till Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Kuopio och samtidigt till nya specialbranscher och företagshälsa.

OP har som mål att på bästa möjliga sätt svara på varje kunds behov av spar- och placeringstjänster. Affärsområdena inom kapitalförvaltningen är Privatkunder, Företagskunder, Placeringsverksamhet och Kapitalförvaltningsprodukter.

För privatkunderna tillhandahåller OP ett heltäckande urval spar- och placeringslösningar. Bland placeringsfonderna finns ett stort urval fonder som placerar i olika tillgångsklasser och marknadsområden. Deras portföljförvaltning sköts delvis av OP Gruppens egen placeringsorganisation och delvis av internationella samarbetspartner. I det internationella samarbetet är vår verksamhetsmodell att välja en begränsad och välanalyserad grupp samarbetspartner och att med dem sträva efter ett samarbete som går djupare än enbart valet av fonder. Den stora inhemska marknadsandelen och det goda anseendet ger OP goda möjligheter att välja branschens bästa internationella samarbetspartner. Till vårt produkturval inom livförsäkring ingår pensionsförsäkringar, spar- och fondförsäkringar samt risklivförsäkringar.

Inom OP Gruppen erbjuds privatkunderna individuell kapitalförvaltning, dvs. Private Banking, av OP-Private-enheterna. I Private Banking-tjänsten erbjuds kunden övergripande och individuell betjäning via såväl OP Gruppens som dess utomstående samarbetspartners produkt- och tjänsteurval. Tjänstemodellerna utgörs av diskretionär kapitalförvaltning och placeringskonsultering. Vår omfattande utveckling av Private Baking- tjänsterna återspeglar sig som allt bättre vitsord av kunderna för såväl totalnöjdheten med tjänsten och engagemanget i tjänsten, som för den personliga kapitalförvaltaren. OP har Finlands största Private Banking-nätverk i Finland.

Tjänsteutbudet för företagskunder omfattar olika placeringslösningar såväl för företagets kassahantering som för långvarigare placeringsverksamhet. Institutionella kunder erbjuds kapitalförvaltning med full service, allt från placeringsbeslut till modern riskrapportering och portföljanalys. Våra kunder har tillgång till en avdelning för hantering av placeringsrisker med marknadens bästa resurser och de allra senaste verktygen. Betjäningen utgår från kundens behov och kan bestå av diskretionär kapitalförvaltning, placeringskonsultering eller enskilda fonder antingen ur vårt eget eller ur våra samarbetspartners fondutbud. Vårt utbud av internationella tjänster är bland de mest omfattande på marknaden och innehåller förutom traditionella tillgångsklasser också private equity-, hedge fund- och fastighetsplaceringar. Till OP Kiinteistösijoitus mångsidiga tjänster hör dessutom direkta fastighetsplaceringar i Finland, internationella fondplaceringar samt räntebärande fastighetsplaceringar. Placerarna kan vara institutioner eller privatpersoner.

Dessutom erbjuder OP såväl sina privat- och företagskunder som sina institutionella kunder, ett omfattande urval värdepappersförmedlings-, förvars- och analystjänster. Vårt prisbelönade aktieanalysteam följer upp cirka 90 börsföretag, gör upp företags- och branschvisa prognoser och rekommendationer, samt producerar mångsidiga analyser och rapporter om makroekonomin, aktiemarknaden och branscherna.