Ryhmärakenne

Gruppstruktur

OP Gruppen är en kooperativ solidariskt ansvarig finansgrupp som grundades 1902. Gruppen består av självständiga andelsbanker samt gruppens centralinstitut och dess dotterföretag.

OP Gruppen

Grunden för OP Gruppens framgång är fast förankrad vid att främja ägarkundernas och samarbetsparternas ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Att vara finländsk är en viktig del av gruppens identitet.

OP Gruppen består av 167 medlemsandelsbanker (läget 31.12.2017) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången mellan alla. OP Gruppens grunduppgift är att med sin starka kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för ägarkunderna och omvärlden.  

Gruppens affärsrörelse har indelats i tre huvudsakliga rörelsesegment: bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning. Hälso- och välbefinnandetjänster är tills vidare en del av skadeförsäkringsrörelsen. 

 

Strategia infografiikka 1_SV.svg

OP Gruppen består av två delar:
1. sammanslutningen av andelsbanker
2. den övriga OP Gruppen.

OP_ryhmä_Ryhmärakenne%20infografiikka%202_SV.svg

Sammanslutningen av andelsbanker utgörs av sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, företagen i centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.

OP Gruppen består av sammanslutningen av andelsbanker och sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften. Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen av andelsbanker genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och försäkringskonglomerat. Dessutom hör Pohjola Hälsa Ab, som bedriver sjukhusverksamhet, till OP Gruppen.

OP Gruppens och sammanslutningen av andelsbankers juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut. Sammanslutningen av andelsbanker utgör inte en sådan koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Centralinstitutet för sammanslutningen upprättar ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Andelsbankerna

Andelsbankerna är självständiga inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privat- och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn. I huvudstadsregionen utövar Helsingforsnejdens Andelsbank motsvarande hushållsbanksrörelse. Helsingforsnejdens Andelsbank hör till centralinstitutskoncernen och dess förvaltningsmodell och förvaltningsstruktur avviker från andra andelsbanker.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där grundvärdena för beslutsfattandet är principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av andelsstämman eller fullmäktige, som består av ägarkunder, och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse.

Centralinstitutets förvaltningsråd har fastställt principer för intern styrning för gruppen. Rekommendationerna gäller bl.a. andelsbankens förvaltningsorgan och operativa ledning, den interna kontrollen och ersättningarna.

OP-förbunden

OP-förbunden är medlemsandelsbankernas regionala samarbetsorgan. Det finns 16 OP-förbund i Finland. Förbundens gränser följer i regel landskapsgränserna.

OP-förbunden utser sina representanter till OP Andelslags förvaltningsråd. Dessutom samarbetar de bl.a. inom marknadsföring, samhällsansvar och intern utbildning.

OP-förbundets möte för medlemsbankernas företrädare väljer en styrelse som företräder förbundet och handhar dess angelägenheter.

OP Andelslag och dess uppgifter

OP Gruppens centralinstitut är OP Andelslag, på finska OP Osuuskunta. Centralinstitutets hemvist är Helsingfors.

I Centralinstitutet innehas den högsta beslutanderätten av andelsstämman och förvaltningsrådet, som väljs av andelsstämman. De operativa besluten fattas av direktionen, som väljs av förvaltningsrådet och som består av anställda direktörer. OP Andelslag är ett andelslag som ägs av dess medlemsbanker.

Medlemmar i centralinstitutet kan vara de kreditinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, vilkas stadgar eller bolagsordning har godkänts av centralinstitutet. Om antagning av medlemmar beslutar förvaltningsrådet.

Centralinstitutets uppgift är att som centralinstitut för sammanslutningen och som företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som OP Gruppen bildar opartiskt främja och stöda utvecklingen och samarbetet hos sina medlemskreditinstitut, övriga företag som hör till OP Gruppen och gruppen som helhet. I det här syftet styr centralinstitutet gruppens centraliserade tjänster, utvecklar gruppens affärsrörelse, tar hand om gruppens strategiska styrning och intressebevakning samt de lednings- och tillsynsuppgifter som ankommer på centralinstitutet för sammanslutningen och företaget i toppen av finans- och försäkrings-konglomeratet. Dessutom fungerar centralinstitutet som OP Gruppens strategiska ägarsammanslutning.

Mångfald i förvaltningen

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt. För att arbetet ska vara effektivt krävs att förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är tillräckliga.

Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorganen fästs uppmärksamhet vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av respektive förvaltningsorgan bl.a. så att mångfalden i förvaltningsrådet är tillräcklig och utvecklas. Mångfalden ska upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de personer som väljs har mångsidiga kunskaper och erfarenheter, regional spridning samt att fördelningen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.
                             
Målet är att båda könen är företrädda i centralinstitutets förvaltningsråd samt i andelsbankernas förvaltningsråd och styrelser i förhållandet 60/40. För att nå målet strävas efter att på lång sikt säkerställa att då det bland de personer som föreslås till förvaltningsorganen finns personer som till kunskaperna och erfarenheterna är jämnstarka, ska till kandidat nomineras den som företräder det kön som är i minoritet i organet.